तपाइ LITHUANIA जाने सोचमा हुनुहुन्छ | about LITHUANIA को बारेमा जानाकारि ! Nepali in lithuania

if you can’t fly, then run, if you can’t run, then walk, if you can’t walk, then crawl, But whatever you do, १. यो जीवन अरूको लागि होइन भने…